Regulamin szkoleń otwartych i warsztatów

 

Regulamin dotyczy zasad udziału w szkoleniach oraz warsztatach organizowanych w ramach projektu Digital Marketing School.

1. Organizator szkolenia

a. Organizatorem szkolenia jest Business Consulting Kacper Skoczylas, z siedzibą w Szczecinie, ul. Upalna 29, NIP: 6731856109, Dane kontaktowe: Kacper Skoczylas, kontakt@digitalmarketingschool.pl, tel.: 784 965 117.

b. Sprzedaż biletów na szkolenia następuje za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea www.evenea.pl, którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203

2. Szkolenia

a. Business Consulting Kacper Skoczylas organizuje szkolenia jako projekt „Digital Marketing School” w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.digitalmarketingschool.pl

b. Szkolenie organizowane jest po skompletowaniu grupy (min. liczba osób określona w ofercie danego szkolenia) i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia, gdy nie zgłosi się minimalna wymagana liczba uczestników.

c. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

d. Uczestnicy (Zamawiający) zapisani na szkolenie, w przypadku gdy będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na dwa dni poprzedzające szkolenie.

3. Zgłoszenie uczestnictwa

a. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać bezpośrednio przez serwis internetowy www.evenea.pl.

b. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, należy potwierdzić chęć uczestnictwa. Uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.

c. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków szkolenia wynikających z zamówienia oraz niniejszych ogólnych warunków szkolenia.

d. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 24h przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia tego z organizatorem.

e. Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę, która dokonała płatności (zamówienia) przed planowanym szkoleniem.

 

4. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

a. Na 10 dni roboczych przed szkoleniem możesz poinformować organizatora mailowo, pisemnie lub telefonicznie, że chcesz zmienić termin szkolenia na inne organizowane w danym roku.

b. Rezygnacja ze szkolenia lub zgłoszenie chęci zmiany terminu szkolenia na mniej niż 10 dni roboczych przed szkoleniem możliwa jest tylko w przypadku znalezienia innego uczestnika lub wskazanie osoby przez odstępującego uczestnika.

c. W przypadku zaistnienia siły wyższej i sytuacji losowych zaistniałych na mniej niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów szkolenia.  W tym celu należy przedstawić dokument potwierdzający zdarzenie uniemożliwiające udział w szkoleniu (choroba, wypadek komunikacyjny itp.) przesłany na adres mailowy organizatora najpóźniej do 24h po zakończonym szkoleniu.

d. Za skuteczne poinformowanie organizatora uznaje się sytuację, w której uzyskuje się zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości wraz z dokumentem.

5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku: choroby trenera, zebrania zbyt małej grupy uczestników lub innych zdarzeń losowych.

b. Organizator, w przypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zamawiającego.

c. W przypadku zmiany terminu, Organizator poinformuje Zamawiającego o nowym terminie szkolenia. Nowy termin szkolenia wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia i nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na nowy termin szkolenia, Zamawiający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

6. Ceny szkoleń i warunki płatności

a. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie przez Zamawiającego opłaty w wysokości wskazanej przez Organizatora.

b. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, przekąski, lunch), chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.

c. Zamawiający otrzyma od Organizatora fakturę proforma w postaci pliku PDF po dokonaniu zamówienia w serwisie Evenea.pl poprzez odznaczenie odpowiedniego formularza w systemie, lecz przed dokonaniem płatności w przypadku płatności off line.

d. Faktura VAT w postaci pliku PDF przesłana jest elektronicznie do Zamawiającego w terminie 7 dni od realizacji usługi.

7. Rabaty

a. Wysokość i ilość rabatów jest określana indywidualnie dla każdego szkolenia.

8. Certyfikaty

a. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim certyfikatem, który otrzyma każdy uczestnik.

b. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% czasu trwania szkolenia.

9. Ochrona danych osobowych

a. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Business Consulting Kacper Skoczylas, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Business Consulting Kacper Skoczylas swych danych osobowych w celach marketingowych, komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

10. Reklamacje

a. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej przesłane na adres e-mail: kontakt@digitalmarketingschool.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

b. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

11. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Business Consulting Kacper Skoczylas, z siedzibą w Szczecinie, ul. Upalna 29, NIP: 6731856109, Dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

 

Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w formie pisemnej przesłany na adres e-mail: kontakt@digitalmarketingschool.pl

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu!